About 803 Đồng phục công sở

Các Số Thống Kê

8000 1 Đồng phục công sở

Sản Phẩm Có Mặt
Tại Công Ty

6000 1 Đồng phục công sở

Đơn Hàng Đã
Hoàn Thành

30000 1 Đồng phục công sở

Sản Phẩm Bán Ra
Mỗi Tháng

95 1 Đồng phục công sở

Khách Hàng
Hài Lòng

Đội ngũ Quản Lý

Tiến 1 Đồng phục công sở

Hồ Trọng Tiến

COO

 

chị Hạnh Đồng phục công sở

Phan Thị Hạnh

CFO

 

An 1 Đồng phục công sở

Võ Thị Mỹ An

CEO

 

Luân Đồng phục công sở

Phan Ngọc Luân

Trưởng Phòng Thiết Kế

 

chị Nga Đồng phục công sở

Lê Thị Tuyết Nga

Kế Toán

 

Khánh 1 Đồng phục công sở

Nguyễn Hoàng Quốc Khánh

Quản Lý Sản Xuất

 

Tú 1 Đồng phục công sở

Trần Nguyễn Thanh Tú

Thiết Kế Marketing

 

Thuận 1 Đồng phục công sở

Cúm A Thuận

Logistics

 

Vy Đồng phục công sở

Nguyễn Thị Mai Vy

Kiểm soát chất lượng

 

Chiến 1 Đồng phục công sở

Vũ Công Chiến

Điều Phối

 

anh Đường Đồng phục công sở

Đặng Văn Đường

Quản Lý Kho

 

anh Tuấn Đồng phục công sở

Nguyễn Thanh Tuấn

Tổ Trưởng Cắt